CONDICIONS GENERALS D'ÚS

PRIMER.- Aquest website és titularitat de CARNS NAVIO SLL (d’ara endavant Carns Navio). 

Aquest Website pot ser visitada de manera lliure i gratuïta per qualsevol. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest Website voluntàriament i amb acceptació per tant a les presents Condicions Generals i termes d’ús, així com de la Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals (RGPD).

SEGON.- En qualsevol cas, l’Usuari utilitzarà aquest Website i els seus continguts i/o serveis de manera diligent i de conformitat amb les presents Condicions Generals i condicions d’ús, així com en qualsevol cas amb atenció a les vigents lleis i amb bona fé. Carns Navio es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquest Website i/o als serveis en ella continguts, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol Usuari que no compleixi amb el que s’estableix en les presents Condicions Generals i a les vigent legislació, atenent especialment el no compliment de les normatives i vigents lleis.

TERCER.- En general no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l’accés i ús d’aquest Website, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar la prèvia subscripció o registre com a client registrat, per a això es deurà en qualsevol es considerarà la inherent acceptació de les condicions d’ús, política de protecció de dades, i condicions de venda.

QUART.- La informació sobre els nostres productes, promocions, continguts, serveis i ofertes continguts en aquest Website estan dirigits divulgar les mateixes, i poden ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís.

CINQUÈ.- L’Usuari i/o client registrat es compromet a utilitzar aquest Website i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb les presents condicions d’ús i la normativa vigent que sigui aplicable.

SISÈ.- L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar aquest Website i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que s’estableix en aquestes Condicions Generals, de manera contrària a la Llei, amb dol o mala fe, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Website i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi d’aquest Website i dels seus serveis per part dels Usuaris.

SEPTIM.- L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que Carns Navio, qualsevol altre usuari o un tercer pugui sofrir com a conseqüència de l’ús indegut que els mateixos realitzin d’aquest Website o dels continguts d’aquesta. L’usuari que hagués realitzat un ús indegut d’aquest Website, contrariant les presents condicions generals i termes d’ús, es responsabilitzarà de manera personal de les conseqüències dels seus actes, així com de qualsevol import que la propietat hagués de fer efectiva com a conseqüència d’una resolució administrativa, sentència judicial ferma o acord per a rescabalar a tercers dels danys ocasionats per l’usuari o usuaris.

VUITÈ.- Queda prohibit incloure els continguts d’aquest Website en altres websites d’Internet, ni en altres mitjans o suports, sense prèvia autorització de l’adreça de la propietat d’aquest Website, per a això serà requisit imprescindible comptar amb la sol·licitud i resposta afirmativa per a això per escrit de la propietat del Website.

NOVÈ.- AVÍS LEGAL SOBRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest Website són propietat de Carns Navio i es troben protegits per les lleis espanyoles, de la Unió Europea i internacionals, així com els seus continguts, entenent per continguts tot el que suposa aquest Website.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest Website o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Carns Navio.

Sense perjudici del que es disposa anteriorment, hi ha la possibilitat que alguna part del contingut utilitzat en aquest Website procedeixi d’informacions i/o imatges lliures d’ús de les quals s’hagi fet ús en virtut de la corresponent llicència o autorització.

DÈCIM.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

Carns Navio no pot garantir la disponibilitat atemporal ni la continuïtat del bon funcionament del Website o de qualsevol altre lloc en la xarxa amb la qual s’estableixi un vincle o enllaç.

Per això, en cap cas es responsabilitzarà de danys i/o perjudicis, eximint-se d’aquests, derivats de:

a) Aquest website s’eximeix de qualsevol responsabilitat dimanada per la perspectiva o afectació que la informació i continguts que aquest website contingui pugui sensibilitzar a l’usuari d’alguna manera.

b) Aquest website s’eximeix de qualsevol responsabilitat dimanada per no satisfer l’expectativa que pugui tenir l’usuari en quan a informació, imatges i continguts.

c) Que el website no es trobi disponible o no sigui accessible per algun motiu, temporal o puntual.

d) Que el website tingui algun tipus d’interrupció durant la navegació o a causa d’alguna fallada informàtica, fallada en servidors, avaria, desconnexió, incidència en la xarxa, danys originats per terceres persones a causa d’intromissions o fets delictius, o qualsevol altre tipus d’incidència que impedeixi la navegació normal en el Website afectant a aquesta.

e) Del compliment tècnic de requisits que el dispositiu des del qual l’usuari accedeix al Website compleixi les necessitats per a poder navegar

f) Carns Navio no es fa responsable de, contrariant les presents condicions generals d’ús un usuari o tercers facin ús d’un accés no autoritzat provocant danys en el sistema, que puguin introduir virus o qualsevol tipus d’alteració que pugui danyar dispositius d’altres usuaris. Expressament, la propietat del Website reclamarà a l’usuari que ha incomplit les presents condicions generals d’ús responsabilitzant-li dels danys i perjudicis que hagués pogut ocasionar al Website, a altres usuaris o a qualsevol altre element afectat.

g) Els comentaris que els usuaris realitzin en aquest Website, de manera voluntària pels usuaris, deuran respecten en qualsevol cas i moment les presents condicions generals d’ús, que no podran en cap cas vulnerar drets de tercers, ni actuar de mala fe o amb dol, respectant l’honor i la intimitat d’altres usuaris, així com qualsevol altre dret de qualsevol índole.

h) Carns Navio es reserva el dret de moderar i/o elimitar de manera unilateral comentaris efectuats per un usuari en cas que siguin contraris a les presents condicions generals d’ús, i sense previ avís quan ho estimi convenient i oportú.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La propietat d’aquest Website es reserva tots els drets a exercir quantes accions legals estiguin disponibles per a exigir les responsabilitats derivades de l’incompliment de les presents condicions generals d’ús d’aquest Website o incompliment legal segons normatives espanyoles i europees vigents per part d’un usuari. La prestació del servei de la web i les presents clausules es regeixen per la Llei Espanyola. Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per la vigent normativa legal espanyola i europea.

 

Les parts queden sotmeses per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona